Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden frennel

Deze pagina verklaart de voorwaarden waaronder u onze site Frennel.nl mag gebruiken. Lees het alstublieft zorgvuldig door. Voorwaarden kunnen worden bijgewerkt en worden herzien door ons van tijd tot tijd, dus bezoek deze pagina regelmatig om onze voorwaarden te lezen.

Door het gebruik van deze site, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u de volgende gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze website of onze dienst.

Terminologie

De volgende termen hebben de volgende betekenis: "U" "uw" en "gebruiker" verwijzen naar alle personen die toegang tot deze site hebben. "Wij," "Ons" en "onze" verwijzen naar Frennel.

Profielen

Door een profiel aan te maken, verklaart en garandeert u dat u de informatie die u als onderdeel van het registratieproces opneemt nauwkeurig en niet opzettelijk onjuist is.

Rekening houdend met uw gebruik van deze service, gaat u akkoord met de ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken als u het registratieformulier invult; werk uw gegevens bij zodat deze waar, actueel en volledig zijn.
(Als u informatie plaatst die onwaar, onnauwkeurig, niet huidige of onvolledig is, of als Frennel het vermoeden heeft dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht deze informatie op te schorten of uw account te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van onze dienst te weigeren.)

Accounts kunnen alleen worden verkregen en worden gebruikt door onafhankelijke professionals die op zoek zijn naar legale werkzaamheden of carrière mogelijkheden; en/of personen met het recht en de bevoegdheid om te handelen namens een organisatie met als doel het vinden van onafhankelijke professionals voor de openstaande vacatures. Door het verkrijgen van een account hebt u toegang tot de diensten en functionaliteiten die wij hebben vastgesteld. U gaat ermee akkoord uw account te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik en niet om de inhoud van deze website te verspreiden en/of te gebruiken voor eigen gewin.

Wij verwachten van al onze gebruikers dat zij zich ten allen tijde op een beleefde en professionele wijze gedragen. Persoonlijke aanvallen en andere vormen van onbeleefdheid en onprofessioneel online gedrag zijn gronden, bij onze discretie, voor de onmiddellijke opschorting of beëindiging van het account van de overtredende partij.

Gebruikersinhoud

U bent zelf verantwoordelijk voor uw communicatie en de gevolgen daarvan en voor de inhoud en informatie die u verstrekt, distribueert, plaatst, linkt naar, of upload naar onze site. U aanvaardt tevens dat wij alleen als een passieve doorgeefluik voor de online-verspreiding en publicatie van uw inhoud handelen. Hoewel we niet verplicht zijn, behouden wij ons echter het recht actie te ondernemen met betrekking tot uw inhoud als we geloven dat het een aansprakelijkheid voor Frennel kan zijn.

U moet niet, en door Frennel te gebruiken u stemt ermee in niet:

a) materiaal te plaatsen dat copyright bevat, tenzij u eigenaar van het auteursrecht bent of toestemming van de eigenaar van het auteursrecht heeft om het materiaal te plaatsen

b) materiaal te plaatsen dat bedrijfsgeheimen bevat, tenzij u hen bezit of toestemming van de eigenaar hebt

c) materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op alle andere rechten van intellectuele eigendommen van anderen of op de privacy of publiciteit rechten van anderen schendt

d) materiaal te plaatsen dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend of hatelijk is

e) seksueel expliciete beelden of verklaringen te plaatsen

f) materiaal te plaatsen dat virussen of andere computerprogramma's bevat die bestemd zijn om schade aan te richten of de intentie hebben om ons systeem, data en informatie te onderscheppen of ontregelen

g) zich uitgeven voor een andere persoon

Plaatsen van vacatures

Eén van onze diensten is een creatieve vacaturebank, bestaande uit vacatures gepubliceerd rechtstreeks door werkgevers

U moet niet, en door Frennel te gebruiken u stemt ermee in niet:

a) advertenties of zakelijk aanbiedingen te plaatsen zoals kettingbrieven

b) advertenties te plaatsen voor meerdere openingen of posities. Elke vacature is bedoeld voor één enkele baan of project

c) advertenties plaatsen die verwijzen naar wedstrijden of andere kansen om onbetaald creatieve werk van creatieve professionals te werven

Alle plaatsingen die bovenstaande voorwaarden schenden kunnen worden bewerkt of verwijderd terwijl frennel de plaatsing in behandeling neemt voor het goedkeuringsproces

Diensten in rekening brengen

Wij kunnen al onze gratis diensten die onderdeel zijn van het profiel op elk gewenst moment aanpassen, toevoegen, verwijderen of wijzigen. U zal op de hoogte worden gesteld als er diensten in rekening worden gebracht en de optie krijgen om uw profiel te blijven gebruiken of om uw profiel te beëindigen. U zult verantwoordelijk zijn voor alle kosten om gebruik te maken van deze aanvullende services als u er voor kiest om uw profiel te blijven gebruiken.

Veiligheidsregels

Het is voor gebruikers verboden om de veiligheid van frennel te schenden of te proberen te schenden, met inbegrip van pogingen om:

a) toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor hen bestemd is of in te loggen op een server of account waarvoor de gebruiker niet gemachtigd is om toegang toe te verkrijging

b) te scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of schending van de beveiliging of authenticiteit maatregelen zonder de juiste autorisatie

c) te mengen met de service aan elke gebruiker, host of netwerk door middel van het indienen van een virus om de site te overbelasten, overstromen, spammen, mail-bombardementen of te laten crashen

d) ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten

e) gebruik te maken van zoekmachines, software of andere apparaten of mechanismen (inclusief, zonder beperking, browsers, spiders, robots of avatars) om deze website te navigeren of om deze te site te zoeken anders dan de zoekmachines beschikbaar voor Frennel en over het algemeen beschikbare derde partijen zoals Webbrowers

f) de website te ontcijferen, demonteren of de software die gebruikt wordt om deze site te laten draaien opnieuw in te delen

g) informatie en inhoud van frennel te kopiëren, te dupliceren of te gebruiken voor andere doeleinden

h) een apparaat of software te gebruiken om de goede werking van deze website te belemmeren of er mee trachten te bemoeien, of enige activiteit die wordt uitgevoerd op het, met inbegrip van elke actie die de website belast met een onredelijke of onevenredige grote lading op de infrastructuur

Schendingen van de beveiliging van het systeem of het netwerk kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Frennel zal voorvallen van dergelijke schendingen onderzoeken en samenwerken met rechtshandhavinginstanties die de gebruikers vervolgen die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

Aansprakelijkheid voor inhoud van derden

Deze site biedt toegang tot inhoud van derden. U begrijpt en accepteert dat Frennel alleen als een doorgeefluik handelen en dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben voor de derde partij, of die voortvloeien uit de wetten van het auteursrecht, smaad, privacy of obscene inhoud.

Frennel is alleen een plek voor freelancers om hun portfolio te plaatsen en voor werkgevers om freelance vacatures te plaatsen. Frennel wordt niet beschouwd als werkgever met betrekking tot het gebruik van onze site en is niet aansprakelijk voor eventuele zakelijke beslissingen van werkgevers, voor welke reden dan ook gemaakt door het plaatsen van een vacature op onze website.

Wij checken of censureren de lijst van geplaatste vacatures niet en zijn niet betrokken bij de overeenkomst tussen werkgevers en kandidaten. Wij zijn niet wettelijke verplicht om de informatie die door andere gebruikers via de website beschikbaar is gesteld te controleren. Daardoor hebben wij geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geplaatste vacatures of cv's, de waarheid of juistheid van de vacatures, het vermogen van werkgevers om vacatures aan kandidaten aan te bieden of het vermogen van de kandidaten om de vacatures te vervullen.

We bieden ook geen garantie met betrekking tot elke geplaatste vacature, persoon of organisatie die inhoud plaatsen op hun profiel. U stemt ermee in dat een overeenkomst tussen u en elk individu of organisatie uitsluitend wordt gebaseerd op de voorwaarden die hen en u zijn overeengekomen en de overeenkomst is op eigen risico.

Frennel vertegenwoordigd of garandeert niet hoe waarheidsgetrouw, nauwkeurig of betrouwbaar de communicatie is die wordt geplaatst door gebruikers en onderschrijft de meningen van hen niet. U erkent dat enig vertrouwen in het materiaal dat is geplaatst door andere gebruikers op eigen risico is. Frennel heeft geen verplichting tot het van te voren checken van de communicatie of informatie en is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het materiaal dat geplaatst is door gebruikers. Wij verwachten dat u voorzichtig zult handelen en gezond verstand zal gebruiken bij het gebruik van deze website en uw account.

Als een gebruiker een mededeling tegenkomt die naar verluidt niet aan onze gebruiksvoorwaarden voldoen, kunnen we de mededeling onderzoeken en te goeder trouw en naar eigen goeddunken en in onze discretie bepalen of we de mededeling verwijderen of de gebruiker verzoeken om de mededeling zelf te verwijderen.

Materiaal kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van het materiaal op de website. Het gebruik van Frennel en het materiaal is geheel op eigen risico.

Let op, er kunnen risico's zijn, inclusief (maar niet beperkt tot) het risico van fysiek geweld, omgang met vreemden, minderjarige gebruikers of mensen die onder valse voorwendselen te werk gaan. Omdat gebruikersverificatie op het internet moeilijk is, kan Frennel niet bevestigen dat elke gebruiker is wij hij beweert te zijn. Van nature kan informatie van andere gebruikers schadelijk of onjuist zijn, en in sommige gevallen is informatie verkeerd benoemd of opzettelijk verkeerd benoemd. U aanvaardt alle risico's in verband met de omgang met andere gebruikers met wie u in contact komt via deze site; Wij verwachten dat u voorzichtig zult handelen en gezond verstand zal gebruiken bij het gebruik van deze website en uw account.

Omdat wij niet betrokken kunnen worden bij gebruiker-tot-gebruiker omgang of het gedrag van de gebruikers van Frennel, vrijwaart u ons van alle aansprakelijkheid, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade, directe en indirect) van elke soort en aard, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

Registratie/Passwoord

U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord na het voltooien van het registratieproces. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en het gebruik van uw registratie. U stemt er mee in om ons te verzekeren dat u aan het einde van elke sessie uw account afsluit en dat u Frennel onmiddellijk in kennis stelt van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord.

Links

Wij machtigen u volledig om onze website te linken door middel van een tekstlink, maar niet om delen van onze website op te nemen in uw eigen website, of handelsmerken of logo's zonder onze voorafgaande toestemming te gebruiken. Wij betalen echter geen vergoeding voor dergelijke tekstlinks.

Beperking van aansprakelijkheid

Gebruikers begrijpen en stemmen er uitdrukkelijk mee in dat Frennel niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor het verlies van winsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Frennel is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van:

a) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de service

b) onbevoegde toegang tot wijziging van uw verzendingen of gegevens

c) verklaringen of gedrag van derden op de service

d) elke andere kwestie met betrekking tot de service

U gaat ermee akkoord en vrijwaart ons, onze klanten en zakelijke partners van alle schade en kosten, inclusief advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband staan met uw schending van deze overeenkomst.

Vergoeding

U gaat ermee akkoord en vrijwaart Frennel en haar dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, co-branders of andere partners en werknemers, van een vordering of eis, inclusief advocatenkosten, gemaakt door een derde partij die voortvloeien uit elke inhoud die u indient, plaatst, of beschikbaar stelt via onze website, uw gebruik hiervan, uw verbinding met het, uw schending van de gebruiksvoorwaarden of uw schending van enige rechten van een andere persoon of bedrijf.

Copyright

U moet ervan uitgaan dat alle inhoud, zoals tekst, graphics, beelden, logo's, buttons, pictogrammen, handelsmerken en ander materiaal en hun compilatie exclusieve intellectuele eigendom zijn van Frennel en beschermd zijn op grond van zowel Nederlandse als buitenlandse copyright, handelsmerk en andere wetten. De code die Frennel heeft gemaakt voor het ontwikkelen van de pagina's is ook auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd of worden aangepast. Alle reproductie van de teksten of illustraties, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook en zonder voorafgaande toestemming, is verboden.

U mag één kopie van de inhoud van de website afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar deze kopie moet alle auteursrechten, handelsmerk, servicemerk en andere eigendomsvermeldingen behouden die in de afbeelding zijn opgenomen. U mag het niet verkopen of wijzigen, reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, distribueren, of op geen enkele andere manier gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Onbevoegd gebruik van één van de bovenstaande punten kan auteursrecht, handelsmerk en andere wetten schenden.

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Frennel zal, in passende omstandigheden, de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de eigendomsrechten van anderen. Als u gelooft dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt en dergelijke schending plaatsvindt op deze site of op sites in verband met deze site, stuur ons een bericht met:

a) een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen in het belang van de eigenaar van wie het van het zou zijn geschonden

b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is geschonden en de identificatie van het materiaal dat is geschonden en waarvan u verzoekt dat het verwijderd wordt of dat de toegang er toe wordt uitgeschakeld

c) een beschrijving van waar het materiaal, dat is volgens u is geschonden, ligt op onze site

d) volledige informatie waarmee frennel contact met u kan opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres

e) een verklaring van u dat u in goede vertrouwen gelooft dat het gebruik van het in deze e-mail geïdentificeerde materiaal niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar of de wet.

f) een verklaring van u dat de informatie in uw bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrechtelijke materiaal, of gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar.

info@frennel.nl
Frennel
Cruquiuskade 247 1018 AM Amsterdam
Nederland

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Frennel uw wachtwoord, account en gebruik van onze service kan beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en alle inhoud op onze website kan verwijderen als wij geloven dat u onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden; als u inbreuk maakt op de rechten van derden; bij gebrek aan gebruik; of als we niet in staat zijn om alle informatie die u aan ons hebt verstrekt te verifiëren. Verder gaat u ermee akkoord dat Frennel niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot onze website.

Een alternatief is dat wij er voor kunnen kiezen om de gehele inhoud of delen daarvan te verwijderen van onze website of het privé te maken. Frennel mag ook direct uw account deactiveren en verwijderen en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en/of
uw verdere toegang tot dergelijke bestanden of onze website weigeren. Na de beëindiging, kunnen we uw gehele inhoud of delen daarvan verwijderen van onze servers of kiezen de inhoud te behouden.

Betalingsverplichtingen aangegaan voorafgaand aan de beëindiging van deze overeenkomst, overleven de dergelijke beëindiging. In geen geval wordt restitutie betaald

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Frennel en bepalen uw gebruik van de service, vervangende alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en ons. U kunt ook worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van affiliate diensten, inhoud van derden of software van derden. Frennel en u zijn onafhankelijke contractanten, en geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer/werkgever- of franchisegever en is bestemd of gemaakt door deze voorwaarden.

Onze nalatigheid met betrekking tot een schending door u doet ons geen afstand doen van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid om te handelen die direct of indirect voortvloeien uit eventuele oorzaken buiten ons toezicht. Indien deze gebruiksvoorwaarden door een Hof ongeldig wordt bevonden, stemmen de partijen er toch mee in dat de rechtbank moet proberen uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen en dat deze hun volledige kracht en effect blijven behouden.

Uitgezonderd, zoals expliciet ergens anders vermeld, worden mededelingen verstrekt door aangetekende post en frankering naar het adres dat u op deze website tijdens de registratie heeft verstrekt. Kennisgeving wordt geacht te worden gegeven drie dagen na de datum van elk soort of mailing.

U gaat ermee akkoord dat, ongeacht een statuut of wet het tegendeel aangeeft, elke claim of oorzaak van een actie die voortvloeit uit of betrekking heeft tot het gebruik van de dienst of de gebruiksvoorwaarden, moet worden ingediend binnen één jaar nadat deze claim of oorzaak van actie zich voordeed of het wordt voor altijd uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor onze server

Het bedrijf garandeert niet dat de site vrij van fouten zal werken of dat de site en de server vrij van virussen of andere schadelijke mechanismen is. De site en het materiaal worden geleverd op een "zoals het is" basis zonder enige garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk makend op.

Wij garanderen niet dat u continu of ononderbroken toegang tot uw account heeft en geven geen garantie op de werking, functionaliteit, of beschikbaarheid van de site, of dat de site of de materialen of de inhoud verstrekt zal worden vrij van fouten, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Als uw gebruik van Frennel resulteert in het onderhoud of de vervanging van apparatuur of gegevens, is Frennel niet verantwoordelijk voor deze kosten.

Elk gedownload materiaal of anders verkregen materiaal via het gebruik van deze website is voor uw eigen discretie en risico en u alleen bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als het gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Gedrag van leden

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen ("inhoud"), openbaar geplaatst of privé overgedragen, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is.

Dit betekent dat u, en niet Frennel, volledig verantwoordelijk is voor alle inhoud dat u uploadt, post, e-mailt, verzend of anderszins beschikbaar stelt via onze site.

U gaat ermee akkoord om onze site niet te gebruiken om:

a) inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stelt waarvan de inhoud ontwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch, of anderszins verwerpelijk is

b) schade toe te brengen aan minderjarigen op wat voor wijze dan ook

c) zich uit te geven voor een persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd weer te geven

d) kopteksten te vervalsen of anderszins te manipuleren om id's te maskeren van materiaal dat wordt verzonden via deze site

e) inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen waarvan u niet in de bevoegdheid bent om deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, eigendomsgegevens en vertrouwelijke gegevens die openbaar worden gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsplicht)

f) inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die op één of andere manier inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere partij

g) inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiematerialen, 'junk mail', 'spam', kettingbrieven of elke andere vorm van een verzoek bevatten

h) inhoud te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen van enig materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van een computer, software of hardware te onderbreken, vernietigen of beperken

i) de normale stroom van dialoog te verstoren of anderszins handelen op een wijze die negatieve gevolgen heeft voor de andere gebruikers om deel te nemen aan 'real-time' uitwisselingen

j) onze dienst, server en netwerken te verstoren, of het overtreden van ons beleid, procedures of regelgeving van netwerken die met ons zijn verbonden

k) opzettelijk of onopzettelijk de toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet overtreden

l) gebruikers te stalken of persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan

Nieuwsbrief

Door met onze algemene voorwaarden akkoord te gaan, gaat u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kunt u doen via de afmeld-link die onderin de nieuwsbrief staat.

Notificatie e-mails ontvangen

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het ontvangen van notificatie e-mails als u reacties op uw profiel krijgt. Wilt u deze instellingen wijzigen? Dat kan via de link die onderaan de e-mail staat. U kunt dan zelf op uw profiel de e-mail instellingen aanpassen.

Garantie

Frennel geeft geen garantie dat:

a) de website aan uw wensen zal voldoen

b) de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn

c) de resultaten die kunnen worden verkregen via onze website juist of betrouwbaar zijn

d) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via de website zal voldoen aan uw verwachtingen

Profiel verwijderen

Wilt u uw profiel verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@frennel.com met als onderwerp'Verwijderen profiel'. Wij zullen dan handmatig uw profiel en gegevens verwijderen van de website.

Wijzigingen overeenkomst

Frennel behoudt zich het recht om op elk gewenst moment haar website en diensten te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving. U aanvaardt tevens dat wij niet aansprakelijk zijn voor u of derden voor wijzigingen, opschortingen of beëindiging van onze website en diensten.

Bovendien kunnen we deze overeenkomst wijzigen door de gewijzigde versie te plaatsen op de website en via een link op onze homepagina beschikbaar te maken. U stemt er mee in dat u uw gebruik van deze website voortzet na dergelijke wijzigingen.

Meld je aan als freelancer!
Meld je aan als werkgever!
Geef feedback op frennel